p-books.com
Mary méri at the Farm fárm and Book búk of Recipes résapiz Compiled kampáild during Her Visit vízat - among amáng the "Pennsylvania pensalvéinya Germans jármanz"
by Edith ídith M. Thomas támas
Previous Part     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
Home - Random Browse - Show/Hide phonetic transcription

FRAU fráu SCHMIDT'S shmít ICE áis CREAM krím

This recipe résapi for ice áis cream krím is simple símpal and the ice áis cream krím is good. A boiled bóild custard kástard was prepared pripérd, consisting kansísting of 1 quart kwórt of milk mílk, 4 eggs égz, between 3 and 4 cups káps of granulated sugar shúgar. When the custard kástard coated kóutad the spoon spún she considered kansídard it cooked kúkt sufficiently safíshantli. Removed rimúvd from the fire fáiar. When cold kóuld she beat bít into the custard kástard 1 quart kwórt of rich rích cream krím and 1 teaspoonful tíspunfal of vanilla vaníla, turned tárnd the mixture míkschar into the freezer frízar, packed pékt outside áutsáid tub táb with ice áis and salt sólt. It was frozen fróuzan in the ordinary órdaneri manner ménar.

MAPLE méipal PARFAIT parféi

For this rich rích, frozen fróuzan dessert dizárt Mary méri beat bít 4 eggs égz lightly láitli, poured pórd slowly slóuli over them 1 cup káp of hot hát maple méipal syrup sárap, cooked kúkt in a double dábal boiler bóilar, stirring stáring until very thick thík. She strained stréind it, and when cold kóuld added édad 1 pint páint of cream krím. She beat bít all together tagédhar, poured pórd into a mold móuld, packed pékt the mold móuld in ice áis and salt sólt, and allowed aláud it to stand sténd 3 hours áuarz. This is a very rich rích frozen fróuzan dessert dizárt, too rich rích to be served sárvd alone alóun. It should be served sárvd with lemon léman sherbet shárbat or frozen fróuzan custard kástard with a lemon léman flavoring fléivaring, as it is better bétar served sárvd with a dessert dizárt less lés rich rích and sweet swít.

ICE áis CREAM krím MADE BY BEATING bíting WITH PADDLE pédal

This recipe résapi for a delicious dilíshas and easily ízali prepared pripérd ice áis cream krím was given Mary méri by a friend frénd living líving in Philadelphia filadélfia and is not original aríjanal. She found the ice áis cream krím excellent éksalant and after having héving tried tráid the recipe résapi used no other. A custard kástard was made of 1 quart kwórt of scalded skóldid milk mílk, 6 eggs égz, 3 cups káps of sugar shúgar. The eggs égz were beaten bítan light láit, then sugar shúgar was added édad, then the hot hát milk mílk was poured pórd over and all beaten bítan together tagédhar. She put all in a double dábal boiler bóilar and stirred stárd about ten tén minutes mínats, until thick thík and creamy krími. A small pinch pínch of soda sóuda was added édad to prevent privént curdling. When the custard kástard was perfectly párfaktli cold kóuld she stirred stárd in three cups káps of sweet swít, cold kóuld cream krím, flavored fléivard with either ídhar vanilla vaníla or almond ámand flavoring fléivaring, and beat bít all together tagédhar five minutes mínats, then turned tárnd the mixture míkschar into the freezer frízar, packed pékt well with pounded páundid ice áis and coarse kórs salt sólt. She covered kávard the freezer frízar with the ice áis and salt sólt and threw thrú a heavy hévi piece pís of old carpet kárpat or burlap bárlep over the freezer frízar to exclude iksklúd the air ér. She let lét it stand sténd one hour áuar, then carefully kérfali opened óupand the can containing kantéining the cream krím, not allowing aláuing any salt sólt to get in the can. With a long, thin-handled thín-héndald knife náif she scraped skréipt down the frozen fróuzan custard kástard from the sides sáidz of the freezer frízar, and with a thin thín wooden wúdan paddle pédal beat bít it hard hárd and fast fést for about five minutes mínats. This made the cream krím fine fáin and smooth smúdh. Any fruit frút may now be added édad, and should be mixed míkst in before the cream krím is covered kávard. The cream krím should be beaten bítan as quickly kwíkli as possible pásabal and covered kávard as soon sún as the fruit frút has been added édad. Aunt ént Sarah séra usually yúzhawali made peach pích ice áis cream krím when peaches píchaz were in season sízan. Fine fáin ripe ráip peaches píchaz were pared pérd and pitted pítad, then finely fáinli mashed mésht, 2 small cups káps of sugar shúgar being added édad to a pint páint of mashed mésht peaches píchaz. She allowed aláud the peach pích mixture míkschar to stand sténd one hour áuar before adding éding to the beaten bítan cream krím. When the mashed mésht peaches píchaz had been added édad to the cream krím, she fastened fésand the lid líd and drained dréind off part of the water wótar in outer áutar vessel vésal, packed pékt more ice áis and salt sólt about the can in the freezer frízar, placed pléist a weight wéit on top táp to hold hóuld it down, covered kávard closely klóusli with a piece pís of old carpet kárpat to exclude iksklúd the air ér, left it stand sténd three or four hours áuarz. The beating bíting was all the labor léibar required rikwáiard. The dasher déshar or crank krénk was not turned tárnd at all when making méiking the ice áis cream krím, and when frozen fróuzan it was delicious dilíshas.

Mary méri was told tóuld by her Aunt ént of a friend frénd in a small town táun, with a reputation repyatéishan for serving sárving delicious dilíshas ice áis cream krím, who always made ice áis cream krím by beating bíting with a paddle pédal, instead instéd of making méiking it by turning tárning a crank krénk in a freezer frízar.

AUNT ént SARAH'S séra RECIPE résapi FOR FROZEN fróuzan CUSTARD kástard

One quart kwórt of rich rích, sweet swít milk mílk, 2 tablespoons téibalspunz of corn kórn starch stárch, 4 eggs égz, 1 cup káp of sugar shúgar, small tablespoon téibalspun of vanilla vaníla. Cook kúk the milk mílk in a double dábal boiler bóilar, moisten móisan corn kórn starch stárch with a little milk mílk. Stir stár it into the hot hát milk mílk until it begins bigínz to thicken thíkan. Beat bít sugar shúgar and eggs égz together tagédhar until creamy krími, add éd to the hot hát milk mílk, cook kúk a minute mínat, remove rimúv from fire fáiar, add éd the vanilla vaníla, and when cool kúl freeze fríz. Crush krásh the ice áis into small pieces písaz, for the finer fáinar the ice áis the quicker kwíkar the custard kástard will freeze fríz, then mix míks the ice áis with a fourth fórth of the quantity kwántati of coarse kórs rock rák salt sólt, about 10 pounds páundz ice áis and 2 pounds páundz salt sólt will be required rikwáiard to pack pék sides sáidz and cover kávar top táp of a four-quart fórkwórt freezer frízar. Place can in tub táb, mix míks and fill fíl in ice áis and salt sólt around the can, turn tárn the crank krénk very slowly slóuli until the mixture míkschar is thoroughly thárouli chilled chíld. Keep kíp hole hóul in top táp of tub táb open óupan. When mixture míkschar is cold kóuld, turn tárn steadily stédali until it turns tárnz rather rédhar hard hárd. When custard kástard is frozen fróuzan, take out inside insáid paddle pédal, close klóus the freezer frízar, run rán off the salt sólt water wótar, repack ripék and allow aláu to stand sténd several sévral hours áuarz. At the end of that time it is ready rédi to serve sárv.

PINEAPPLE páinepal CREAM krím

This is a delicious dilíshas dessert dizárt, taught tót Mary méri by Aunt ént Sarah séra. She used 1 quart kwórt sweet swít cream krím, 1-1/2 cups káps sugar shúgar, beaten bítan together tagédhar. It was frozen fróuzan in an ice áis cream krím freezer frízar. She then pared pérd and cut kát the eyes áiz from one ripe ráip pineapple páinepal and flaked the pineapple páinepal into small pieces písaz with a silver sílvar fork fórk, sprinkled sprínkald sugar shúgar over and let lét it stand sténd until sugar shúgar dissolved dizálvd. She then stirred stárd this into the frozen fróuzan cream krím and added édad also the beaten bítan white wáit of one egg ég. Packed pékt ice áis and salt sólt around freezer frízar and allowed aláud it to stand sténd several sévral hours áuarz before using yúzing. Mary's méri Aunt ént always cooked kúkt pineapple páinepal or used canned kénd pineapple páinepal with a rich rích syrup sárap when adding éding fruit frút before the cream krím was frozen fróuzan.

MARY'S méri RECIPE résapi FOR PEACH pích CREAM krím

Mary méri made ice áis cream krím when peaches píchaz were plentiful pléntafal; she used 1 quart kwórt of sweet swít cream krím, sweetened swítand to taste téist (about 2 cups káps sugar shúgar) and 2 quarts kwórts of ripe ráip peaches píchaz mashed mésht and sweetened swítand before adding éding to cream krím. Freeze fríz in ordinary órdaneri manner ménar. If peaches píchaz were not fine fáin flavored fléivard, she added édad a little almond ámand flavoring fléivaring.

LEMON léman SHERBET shárbat

This is the way Frau fráu Schmidt shmít taught tót Mary méri to make this dessert dizárt. She used for the purpose párpas 1 quart kwórt of water wótar, 5 lemons lémanz, 2 tablespoons téibalspunz gelatine jelatín, 2 large lárj cups káps sugar shúgar. She soaked sóukt the gelatine jelatín in about 1 cup káp of water wótar. She squeezed skwízd out the juice jús of lemons lémanz, rejecting rijékting seeds sídz and pulp pálp. She allowed aláud a cup káp of water wótar out of the quart kwórt to soak sóuk the gelatine jelatín. This mixture míkschar was put in an ice áis cream krím freezer frízar and frozen fróuzan.

FRAU fráu SCHMIDT'S shmít FROZEN fróuzan CUSTARD kástard

1-1/2 quarts kwórts milk mílk. 2 cups káps sugar shúgar. 5 eggs égz. 2-1/2 tablespoonfuls of flour fláuar.

Scald skóld the milk mílk in a double dábal boiler bóilar. Moisten móisan flour fláuar (she preferred prafárd flour fláuar to corn kórn starch stárch for this purpose párpas) with a small quantity kwántati of cold kóuld milk mílk, and stir stár into the scalded skóldid milk mílk. Beat bít together tagédhar egg ég yolks yóuks and sugar shúgar until light láit and creamy krími, then add éd the stiffly stífli beaten bítan whites wáits of eggs égz and stir stár all into the boiling bóiling milk mílk. Cool kúl thoroughly thárouli, flavor fléivar with vanilla vaníla and freeze fríz as you would ice áis cream krím. When partly pártli frozen fróuzan crushed krásht strawberries stróberiz or peaches píchaz may be added édad in season sízan. A little more sugar shúgar should then he added édad to the fruit frút, making méiking a dessert dizárt almost ólmoust equal íkwal to ice áis cream krím. In Winter wíntar one cup káp of dried dráid currants may be added édad, also one tablespoonful of sherry shéri wine wáin, if liked láikt.

CARAMEL kéramal ICE áis CREAM krím

Scald skóld one pint páint of sweet swít milk mílk in a double dábal boiler bóilar. Stir stár into it one cup káp of sugar shúgar and one rounded ráundad tablespoonful of flour fláuar, which had been mixed míkst smoothly smúdhli with a small quantity kwántati of the milk mílk before scalding skólding. Add éd two eggs égz which had been beaten bítan together tagédhar until light láit and creamy krími. At the same time the milk mílk was being scalded skóldid, a fry-pan fráipén containing kantéining one cup káp of granulated sugar shúgar was placed pléist on the range réinj; this should be watched wácht carefully kérfali, on account akáunt of its liability laiabíliti to scorch skórch. When sugar shúgar has melted méltad it will be brown bráun in color kálar and liquid líkwad, like molasses malésaz, and should then be thoroughly thárouli mixed míkst with the foundation faundéishan custard kástard. Cook kúk the whole hóul mixture míkschar ten tén minutes mínats and stand sténd aside asáid to cool kúl; when perfectly párfaktli cold kóuld add éd a pinch pínch of salt sólt, one quart kwórt of sweet swít cream krím, and freeze fríz in the ordinary órdaneri manner ménar.

CHERRY chéri SHERBET shárbat

Aunt ént Sarah séra taught tót Mary méri to prepare pripér this cheap chíp and easily ízali made dessert dizárt of the various vérias berries bériz and fruits frúts as they ripened ráipand. Currants, strawberries stróberiz, raspberries rézberiz and cherries chériz were used. They were all delicious dilíshas and quickly kwíkli prepared pripérd. The ice áis for freezing frízing was obtained abtéind from a near-by nírbái creamery krímari. The cherries chériz used for this were not the common káman, sour sáuar pie pái cherries chériz, so plentiful pléntafal usually yúzhawali on many "Bucks báks County káunti Farms fármz," but a fine fáin, large lárj, red réd cherry chéri, not very sour sáuar. When about to prepare pripér cherry chéri sherbet shárbat, Mary méri placed pléist over the fire fáiar a stew-pan stúpén containing kantéining 1 quart kwórt of boiling bóiling water wótar and 1 pound páund of granulated sugar shúgar. Boiled bóild this together tagédhar 12 minutes mínats. She added édad 1 tablespoonful of granulated gelatine jelatín which had been dissolved dizálvd in a very little cold kóuld water wótar. When the syrup sárap had cooled kúld, she added édad the juice jús of half héf a lemon léman and 1 quart kwórt of pitted pítad cherries chériz, mixed míkst all together tagédhar. Poured pórd it in the ice áis cream krím freezer frízar, packed pékt around well with coarse kórs salt sólt and pounded páundid ice áis. She used 1 part salt sólt to 3 parts párts ice áis. She turned tárnd the crank krénk slowly slóuli at first, allowed aláud it to stand sténd a few minutes mínats, then increased inkríst the speed spíd. When the mixture míkschar was firm fárm she removed rimúvd the dasher déshar. She allowed aláud the water wótar to remain riméin with the ice áis and salt sólt, as the ice-cold áiskóuld water wótar helped hélpt to freeze fríz it. She filled fíld in ice áis and salt sólt around the can in the freezer frízar and on top táp of the can; covered kávard the top táp of the freezer frízar with a piece pís of old carpet kárpat and allowed aláud it to stand sténd a couple kápal of hours áuarz, when it was ready rédi to serve sárv. Almost ólmoust any fruit frút or fruit frút juice jús, either ídhar fresh frésh or canned kénd, may be made into a delicious dilíshas dessert dizárt by this rule rúl.

One quart kwórt of boiling bóiling water wótar and 1 pound páund of sugar shúgar boiled bóild together tagédhar to form fórm a syrup sárap, then add éd 1 quart kwórt of juice jús or fruit frút and juice jús to measure mézhar exactly igzéktli one quart kwórt. Mix míks together tagédhar according akórding to directions darékshanz and freeze fríz.

GRAPE gréip SHERBET shárbat

Grape gréip sherbet shárbat was made in this manner ménar: The grapes gréips were washed wásht, picked píkt from the stems stémz and placed pléist in a stew-pan stúpén over the fire fáiar. When hot hát remove rimúv from the fire fáiar and mash mésh with a potato-masher and strain stréin through a jelly jéli bag bég, as if preparing pripéring to make jelly jéli. Boil bóil together tagédhar 1 pound páund of granulated sugar shúgar and 1 quart kwórt of water wótar, about 12 minutes mínats. While hot hát add éd 1 pint páint of grape gréip juice jús and 1 teaspoonful tíspunfal of granulated gelatine jelatín, which had been dissolved dizálvd in a very little cold kóuld water wótar, to the hot hát syrup sárap. When the mixture míkschar was partly pártli frozen fróuzan add éd the stiffly stífli beaten bítan white wáit of 1 egg ég and 1 tablespoonful of pulverized pálvaraizd sugar shúgar, beaten bítan together tagédhar. All were stirred stárd together tagédhar, covered kávard and stood stúd away awéi until cold kóuld. Then placed pléist in a freezer frízar, iced áist as for ice áis cream krím, and frozen fróuzan in the same manner ménar as for cherry chéri sherbet shárbat. The juice jús of all berries bériz or fruits frúts may be extracted ekstréktid in the same manner ménar as that of grapes gréips.

WINES wáinz AND SYRUPS sáraps—UNFERMENTED GRAPE gréip JUICE jús

To 6 pounds páundz of stemmed stémd Concord kánkord grapes gréips add éd 1 quart kwórt of water wótar, allow aláu them to simmer símar on range réinj until grapes gréips have become bikám soft sáft. Strain stréin through a piece pís of cheese-cloth chízklóth, being careful kérfal to press prés only the juice jús through, not the pulp pálp of the grapes gréips. Return ritárn the grape gréip juice jús to the preserving prazárving kettle kétal and add éd 3/4 of a pound páund of sugar shúgar. Allow aláu the juice jús to just commence kaméns to boil bóil, as cooking kúking too long a time spoils spóilz the flavor fléivar of the juice jús. Bottle bátal at once wáns, while juice jús is hot hát. Bottles bátalz must be sterilized stéralaizd and air-tight értáit if you expect ikspékt grape gréip juice jús to keep kíp. Cover kávar corks kórks with sealing síling wax wéks.

VINEGAR vínagar MADE FROM STRAWBERRIES stróberiz

"Aunt ént Sarah séra" Landis léndis possessed pazést the very finest fáinast flavored fléivard vinegar vínagar for cooking kúking purposes párpasaz, and this is the way it was made. She having héving a very plentiful pléntafal crop kráp of fine fáin strawberries stróberiz one season sízan, put 6 quarts kwórts of very ripe ráip, mashed mésht strawberries stróberiz in a five-gallon fáivgélan crock krák, filled fíld the crock krák with water wótar, covered kávard the top táp with cheese-cloth chízklóth and allowed aláud it to stand sténd in a warm wórm place about one week wík, when it was strained stréind, poured pórd into jugs jágz and placed pléist in the cellar sélar, where it remained riméind six síks months mánths, perhaps parhéps longer lóngar, when it became bikéim very sharp shárp and sour sáuar, and had very much the appearance apírans of white wáit wine wáin with a particularly partíkyalarli fine fáin flavor fléivar. This was not used as a beverage bévarij, but as a substitute sábstatut for cider sáidar in cooking kúking.

BOILED bóild CIDER sáidar FOR MINCE míns PIES páiz

In Autumn ótam, when cider sáidar was cheap chíp and plentiful pléntafal on the farm fárm, 3 quarts kwórts of cider sáidar was boiled bóild down to one, or, in this proportion prapórshan, for use in mince míns meat mít during the Winter wíntar. A quantity kwántati prepared pripérd in this manner ménar, poured pórd while hot hát in air-tight értáit jars járz, will keep kíp indefinitely indéfanatli.

LEMON léman SYRUP sárap

Boil bóil two cups káps of granulated sugar shúgar and one cup káp of water wótar together tagédhar for a few minutes mínats until the sugar shúgar is dissolved dizálvd, then add éd the juice jús of six síks well-scrubbed wélskrábd, medium-sized mídiam-sáizd lemons lémanz; let lét come to a boil bóil and add éd the grated gréitid yellow yélou rind ráind of three of the lemons lémanz. Be careful kérfal not to use any of the white wáit skin skín of the lemons lémanz, which is bitter bítar. Put in air-tight értáit glass glés jars járz. This quantity kwántati fills fílz one pint páint jar jár. A couple kápal tablespoonfuls added édad to a tumbler támblar partly pártli filled fíld with water wótar and chipped chípt ice áis makes méiks a delicious dilíshas and quickly kwíkli prepared pripérd drink drínk on a hot hát day.

EGG ég NOGG

Add éd to the stiffly stífli beaten bítan white wáit of one egg ég the slightly sláitli beaten bítan yolk yóuk of egg ég. Pour pór into glass glés tumbler támblar, fill fíl with cold kóuld sweet swít milk mílk, sweeten swítan with sugar shúgar to taste téist and a little grated gréitid nutmeg nátmeg on top táp or a tablespoonful of good brandy bréndi. This is excellent éksalant for a person pársan needing níding nourishment nárishmant, and may be easily ízali taken téikan by those not able éibal to take a raw egg ég in any other form fórm. The egg ég nogg will be more easily ízali digested dáijestid if sipped sípt slowly slóuli while eating íting a cracker krékar or slice sláis of crisply kríspli toasted tóustid bread bréd.

ROSE róuz WINE wáin

Gather gédhar one quart kwórt of rose róuz leaves lívz, place in a bowl bóul, pour pór over one quart kwórt of boiling bóiling water wótar, let lét stand sténd nine náin days déiz, then strain stréin, and to each quart kwórt of strained stréind liquid líkwad add éd one pound páund of granulated sugar shúgar. Allow aláu to stand sténd until next day, when sugar shúgar will be dissolved dizálvd. Pour pór into bottles bátalz, cork kórk tightly táitli, stand sténd away awéi for six síks months mánths before using yúzing. Aunt ént Sarah séra had some which had been keeping kíping two years and it was fine fáin.

DANDELION déndalaian WINE wáin

Four good quarts kwórts of dandelion déndalaian blossoms blásamz, four pounds páundz of sugar shúgar, six síks oranges óranjaz, five lemons lémanz. Wash wásh dandelion déndalaian blossoms blásamz and place them in an earthenware árthanwer crock krák. Pour pór five quarts kwórts of boiling bóiling water wótar over them and let lét stand sténd 36 hours áuarz. Then strain stréin through a muslin mázlan bag bég, squeezing skwízing out all moisture móischar from dandelions déndalaianz. Put the strained stréind juice jús in a deep díp stone stóun crock krák or jug jág and add éd to it the grated gréitid rind ráind and juice jús of the six síks oranges óranjaz and five lemons lémanz. Tie tái a piece pís of cheese-cloth chízklóth over the top táp of jug jág and stand sténd it in a warm wórm kitchen kíchan about one week wík, until it begins bigínz to ferment farmént. Then stand sténd away awéi from stove stóuv in an outer áutar kitchen kíchan or cooler kúlar place, not in the cellar sélar, for three months mánths. At the end of three months mánths put in bottles bátalz. This is a clear klír, amber émbar, almost ólmoust colorless kálarlas liquid líkwad. A pleasant plézant drink drínk of medicinal madísanal value vélyu. Aunt ént Sarah séra always used this recipe résapi for making méiking dandelion déndalaian wine wáin, but Mary méri preferred prafárd a recipe résapi in which yeast yíst was used, as the wine wáin could be used a short shórt time after making méiking.

DANDELION déndalaian WINE wáin (MADE WITH YEAST yíst)

Four quarts kwórts of dandelion déndalaian blossoms blásamz. Pour pór over them four quarts kwórts of boiling bóiling water wótar; let lét stand sténd 24 hours áuarz, strain stréin and add éd grated gréitid rind ráind and juice jús of two oranges óranjaz and two lemons lémanz, four pounds páundz of granulated sugar shúgar and two tablespoonfuls of home-made hóumméid yeast yíst. Let lét stand sténd one week wík, then strain stréin and fill fíl bottles bátalz.

GRAPE gréip FRUIT frút PUNCH pánch

Two cups káps of grape gréip juice jús, 4 cups káps of water wótar, 1-1/2 cups káps of sugar shúgar, juice jús of 3 lemons lémanz and 3 oranges óranjaz, sliced sláist oranges óranjaz, bananas banénaz and pineapples páinepalz. Serve sárv the punch pánch in sherbet shárbat glasses glésaz, garnished gárnisht with Marachino cherries chériz.

A SUBSTITUTE sábstatut FOR MAPLE méipal SYRUP sárap

A very excellent éksalant substitute sábstatut for maple méipal syrup sárap to serve sárv on hot hát griddle cakes kéiks is prepared pripérd from 2 pounds páundz of either ídhar brown bráun or white wáit sugar shúgar and 1-3/4 cups káps of water wótar, in the following fálouing manner ménar: Place the stew-pan stúpén containing kantéining sugar shúgar and water wótar on the back part of range réinj, until sugar shúgar dissolves dizálvz, then boil bóil from 10 to 15 minutes mínats, until the mixture míkschar thickens thíkanz to the consistency kansístansi of honey háni. Remove rimúv from the range réinj and add éd a few drops dráps of vanilla vaníla or "mapleine" flavoring fléivaring. A tiny táini pinch pínch of cream krím of tartar tártar, added édad when syrup sárap commences kaménsaz to boil bóil, prevents privénts syrup sárap granulating; too large lárj a quantity kwántati of cream krím of tartar tártar added édad to the syrup sárap would cause káz it to have a sour sáuar taste téist.

SALTED sóltad ALMONDS álmandz OR PEANUTS pínats

Blanch blénch 2 pounds páundz of shelled shéld almonds álmandz or peanuts pínats (the peanuts pínats, of course kórs, have been well roasted róustad) by pouring póring 1 quart kwórt of boiling bóiling water wótar over them. Allow aláu them to stand sténd a short shórt time. Drain dréin and pour pór cold kóuld water wótar over them, when the skin skín may be easily ízali removed rimúvd. Place in a cool kúl oven ávan until dry drái and crisp krísp. Put a small quantity kwántati of butter bátar into a pan pén. When hot hát, throw thróu in the nuts náts and stir stár for a few minutes mínats, sprinkle sprínkal a little salt sólt over. Many young yáng cooks kúks do not know that salted sóltad peanuts pínats are almost ólmoust equally íkwali as good as salted sóltad almonds álmandz and cheaper chípar. Peanuts pínats should always be freshly fréshli roasted róustad and crisp krísp.

PEANUT pínat BUTTER bátar

When peanuts pínats have been blanched, are cold kóuld, dry drái and crisp krísp, run rán them through a food fúd chopper chápar. Do not use the very finest fáinast cutter kátar, as that makes méiks a soft sáft mass més. Or they may be crushed krásht with a rolling róuling pin pín. Season sízan with salt sólt, spread spréd on thinly-sliced thínli-sláist, buttered bátard bread bréd. They make excellent éksalant sandwiches séndwichiz. Or run rán peanuts pínats through food fúd chopper chápar which has an extra ékstra fine fáin cutter kátar especially aspéshli for this purpose párpas. The peanuts pínats are then a thick thík, creamy krími mass més. Thin thín this with a small quantity kwántati of olive álav oil óil, or melted méltad butter bátar, if preferred prafárd. Season sízan with salt sólt and you have "peanut pínat butter bátar," which, spread spréd on slices sláisaz of buttered bátard bread bréd, makes méiks a delicious dilíshas sandwich séndwich, and may frequently fríkwantli take the place of meat mít sandwiches séndwichiz. Nuts náts, when added édad to salads séladz, bread bréd or cake kéik, add éd to their food fúd value vélyu.

A CLUB kláb SANDWICH séndwich

On a thinly-cut thínlikát slice sláis of toasted tóustid bread bréd lay léi a crisp krísp lettuce létas leaf líf and a thin thín slice sláis of broiled bróild bacon béikan. On that a slice sláis of cold kóuld, boiled bóild chicken chíkan and a slice sláis of ripe ráip tomato taméitou. Place a spoonful spúnful of mayonnaise méianeiz on the tomato taméitou, on this a slice sláis of toasted tóustid bread bréd. Always use stale stéil bread bréd for toast tóust and if placed pléist in a hot hát oven ávan a minute mínat before toasting tóusting it may be more quickly kwíkli prepared pripérd.

CANDIES-WALNUT kéndiz-wólnat MOLASSES malésaz TAFFY téfi

Place 2 cups káps of New Orleans órlianz molasses malésaz and 3/4 cup káp of brown bráun sugar shúgar in a stew-pan stúpén on the range réinj and cook kúk; when partly pártli finished fínisht cooking kúking (this may be determined ditármand by a teaspoonful tíspunfal of the mixture míkschar forming fórming a soft sáft ball ból when dropped drápt in water wótar), add éd 1 tablespoonful of flour fláuar, moistened móisand with a small quantity kwántati of water wótar, and cook kúk until a teaspoonful tíspunfal of the mixture míkschar becomes bikámz brittle brítal when dropped drápt in cold kóuld water wótar; at this stage stéij add éd 1 scant sként teaspoonful tíspunfal of baking béiking soda sóuda (salaratus). Stir stár, then add éd 1 cup káp of coarsely chopped chápt black blék walnut wólnat meats míts; stir stár all together tagédhar thoroughly thárouli, and pour pór into buttered bátard pans pénz to become bikám cool kúl.

COCOANUT CREAMS krímz

Grate gréit 1 medium-sized mídiam-sáizd cocoanut, place in a bowl bóul, add éd 2 pounds páundz of confectioners kanfékshanarz' sugar shúgar, mix míks with the cocoanut; then add éd the stiffly stífli beaten bítan white wáit of 1 egg ég and 1 teaspoonful tíspunfal of vanilla vaníla; knead níd this as you would bread bréd for 10 or 15 minutes mínats. If the cocoanut is a large lárj or a dry drái one, about 1/2 pound páund more sugar shúgar will be required rikwáiard. Shape shéip the mixture míkschar into small balls bólz, press prés halves hévz of English ínglish walnut wólnat meats míts into each ball ból, or have them plain pléin, if preferred prafárd. Stand sténd aside asáid in a cool kúl place a half héf hour áuar. Melt mélt a half héf cake kéik of Baker's béikar unsweetened chocolate chóklat, add éd a half héf teaspoonful tíspunfal of paraffin pérafan, roll róul the small balls bólz in this chocolate chóklat mixture míkschar until thoroughly thárouli coated kóutad. Place on waxed wékst paper péipar to dry drái. From the ingredients ingrídiants in this recipe résapi was made 3 pounds páundz of candy kéndi.

FUDGE fáj (AS MADE BY MARY méri)

Two cups káps of granulated sugar shúgar, 1 cup káp of sweet swít milk mílk, 1/4 cup káp of butter bátar, 1/4 cake kéik or 2 squares skwérz of Baker's béikar unsweetened chocolate chóklat. Cook kúk all together tagédhar until when tried tráid in water wótar it forms fórmz a soft sáft ball ból. Remove rimúv from fire fáiar, flavor fléivar with vanilla vaníla, beat bít until creamy krími, pour pór in buttered bátard pan pén and when cooled kúld cut kát in squares skwérz.

A DELICIOUS dilíshas "CHOCOLATE chóklat CREAM krím" CANDY kéndi

Place in an agate égat stew-pan stúpén 2 cups káps of granulated sugar shúgar, 1 cup káp of sweet swít milk mílk, butter bátar size sáiz of an egg ég. Cook kúk all together tagédhar until it forms fórmz a soft sáft ball ból when a small quantity kwántati is dropped drápt into cold kóuld water wótar. Then beat bít until creamy krími. Add éd a half héf a cup káp of any kind káind of chopped chápt nut nát meats míts. Spread spréd on an agate égat pie-tin páitín and stand sténd aside asáid to cool kúl.

For the top táp layer léiar take 1 cup káp of sugar shúgar, 1/2 cup káp milk mílk and butter bátar size sáiz of an egg ég, 2 small squares skwérz of a cake kéik of Baker's béikar unsweetened chocolate chóklat. Cook kúk together tagédhar until it forms fórmz a soft sáft ball ból in water wótar. Beat bít until creamy krími. Add éd half héf a teaspoonful tíspunfal of vanilla vaníla, spread spréd over top táp of first layer léiar of candy kéndi and stand sténd away awéi until it hardens hárdanz and is quite cold kóuld.

MARY'S méri RECIPE résapi FOR MOLASSES malésaz TAFFY téfi

Four tablespoonfuls New Orleans órlianz molasses malésaz, 9 tablespoonfuls sugar shúgar, 3 tablespoonfuls water wótar, 2 teaspoonfuls butter bátar, 1 teaspoonful tíspunfal vanilla vaníla. Boil bóil all together tagédhar until it becomes bikámz brittle brítal when a small quantity kwántati is dropped drápt in water wótar. Pour pór the mixture míkschar into buttered bátard pans pénz and when cool kúl enough ináf to handle héndal, pull púl with the hands héndz until a light láit creamy krími yellow yélou shade shéid. Pull púl into long, thin thín strips stríps, cut kát into small pieces písaz with scissors sízarz. This taffy téfi is fine fáin if boiled bóild a long enough ináf time to become bikám crisp krísp and brittle brítal, and you will be surprised sarpráizd at the quantity kwántati this small amount amáunt of sugar shúgar and molasses malésaz will make.

RECIPE résapi FOR MAKING méiking HARD hárd SOAP sóup WITHOUT BOILING bóiling

To make hard hárd soap sóup without boiling bóiling, empty émpti a can of "Lewis lúis Perfumed parfyúmd Lye lái" (or any other good, reliable riláiabal brand brénd of lye lái) into a stone stóun jar jár with 1 tablespoonful powdered páudard borax bóreks. Add éd 2-1/2 pints páints of cold kóuld water wótar to the lye lái. Stir stár until dissolved dizálvd. Be very careful kérfal not to allow aláu any of the lye lái to touch tách hands héndz or face féis. Wear wér old gloves glávz when emptying émptiing can and stirring stáring lye lái. Stand sténd the dissolved dizálvd lye lái in a cool kúl place. The tin tín cans kénz containing kantéining the fat fét to be used for soap sóup (which have accumulated akyúmyaleitid, been tried tráid out, strained stréind, and put in empty émpti tin tín cans kénz at different times táimz) should be placed pléist in the oven ávan of range réinj for a few minutes mínats. When warm wórm they may be turned tárnd out readily rédali into a large lárj stew-pan stúpén. Put over fire fáiar and when all has dissolved dizálvd and melted méltad, strain stréin through cheese-cloth chízklóth bag bég into an agate égat dish dísh pan pén. When weighed wéid you should 5-1/2 pounds páundz of clear klír fat fét. A recipe résapi telling téling exact igzékt quantity kwántati of fat fét and lye lái usually yúzhawali comes kámz with can of lye lái. When temperature témprachar of fat fét is 120 degrees digríz by your thermometer tharmámatar (luke-warm lúkwórm), the lye lái should have been allowed aláud to stand sténd about 1 hour áuar from the time it was dissolved dizálvd. It should then be the right temperature témprachar to mix míks with strained stréind, luke-warm lúkwórm fat fét or grease grís not over 80 degrees digríz by thermometer tharmámatar. Now slowly slóuli pour pór the dissolved dizálvd lye lái over the fat fét (a half héf cup káp of ammonia amóunya added édad improves imprúvz soap sóup), stir stár together tagédhar until lye lái and grease grís are thoroughly thárouli incorporated inkórpareitad, and the mixture míkschar drops dráps from the stirrer like honey háni. The soap sóup may be scented séntid by adding éding a few drops dráps of oil óil of cloves klóuvz, if liked láikt. Stir stár the mixture míkschar with a small wooden wúdan paddle pédal or stick stík. Stir stár slowly slóuli from 5 to 10 minutes mínats, not longer lóngar, or the lye lái and fat fét may separate sépareit. Pour pór all into a large lárj agate égat dish dísh pan pén lined láind with a piece pís of clean klín muslin mázlan. Throw thróu an old piece pís of carpet kárpat over the top táp and stand sténd near nír the range réinj until evening ívning, when, if made early árli in the morning mórning, a solid sálad cake kéik of soap sóup, weighing wéiing 8-1/2 pounds páundz, may be turned tárnd out on a bake-board béikbórd (previously príviasli covered kávard with brown bráun paper péipar) and cut kát into 20 pieces písaz of good hard hárd soap sóup. Lay léi the pieces písaz of soap sóup in a basket béskat, cover kávar to protect pratékt from dust dást, and stand sténd in a warm wórm room rúm to dry drái thoroughly thárouli before using yúzing. Soap sóup made according akórding to these directions darékshanz should be solid sálad and almost ólmoust as white wáit as ivory áivari if the fat fét used has not been scorched skórcht.

This soap sóup is excellent éksalant for scrubbing skrábing and laundry lóndri purposes párpasaz. The greater gréitar length lénkth of time the soap sóup is kept képt, the better bétar it will become bikám. The grease grís used may be clarified klérafaid by adding éding water wótar and cooking kúking a short shórt time. Stand sténd away awéi and when cool kúl remove rimúv fat fét from top táp, wiping wáiping off any moisture móischar that may appear apír. Soap-making sóup-méiking is a small economy ikánami. Of course kórs, the young yáng housewife háuswaif will not use for soap sóup any fat fét which could be utilized yútalaizd for frying fráiing, etc etsétara., but she will be surprised sarpráizd to find, when she once wáns gets géts the saving séiving habit hébat, how quickly kwíkli she will have the quantity kwántati of fat fét needed nídad for a dollar's dálar worth wárth of soap sóup by the small outlay áutlei of the price práis of a can of lye lái, not counting káunting her work. The young yáng, inexperienced inikspírianst housewife háuswaif should be careful kérfal not to use too small a stew-pan stúpén in which to heat hít the fat fét, and should not, under any circumstance sárkamstens, leave lív the kitchen kíchan while the fat fét is on the range réinj, as grave gréiv results rizálts might follow fálou carelessness kérlasnas in this respect rispékt.

TO IMITATE ímateit CHESTNUT chésnat WOOD wúd

Before painting péinting the floor flór it was scrubbed skrábd thoroughly thárouli with the following fálouing: One-half wánhéf cup káp of "household háushould ammonia amóunya" added édad to four quarts kwórts of water wótar. The floor flór, after being well scrubbed skrábd with this, was wiped wáipt up with pure pyúr, clean klín water wótar and allowed aláud to get perfectly párfaktli dry drái before painting péinting. For the ground gráund color kálar, or first coat kóut of paint péint on the floor flór, after the cracks kréks in floor flór had been filled fíld with putty páti or filler fílar, mix míks together tagédhar five pounds páundz of white wáit lead léd, one pint páint of turpentine tárpantain and about a fourth fórth of a pound páund of yellow yélou ochre óukar, add éd 1 tablespoon téibalspun of Japan japén dryer dráiar. This should make one quart kwórt of paint péint a light láit tan tén or straw stró color kálar, with which paint péint the floor flór and allow aláu it to dry drái twenty-four twéntifór hours áuarz, when another coat kóut of the same paint péint was given the floor flór and allowed aláud to dry drái another twenty-four twéntifór hours áuarz, then a graining color kálar, light láit oak óuk, was used. This was composed kampóuzd of one pint páint of turpentine tárpantain, one teaspoon tíspun of graining color kálar and two tablespoons téibalspunz of linseed línsid oil óil, and 1 tablespoon téibalspun of Japan japén dryer dráiar, all mixed míkst together tagédhar. This was about the color kálar of coffee káfi or chocolate chóklat. When the wood wúd had been painted péintad with this graining color kálar, before drying dráiing, a fine fáin graining comb kóum was passed pést lightly láitli over to imitate ímateit the grain gréin of wood wúd. This was allowed aláud to dry drái twenty-four twéntifór hours áuarz, when a coat kóut of floor flór varnish várnish was given. The room rúm was allowed aláud to dry drái thoroughly thárouli before using yúzing. The imitation imatéishan of natural nécharal chestnut chésnat was excellent éksalant.

MEASURES mézharz AND WEIGHTS wéits

When a recipe résapi calls kólz for one cup káp of anything énithing, it means mínz one even cup káp, holding hóulding one-half wánhéf pint páint, or two gills gílz.

One cup káp is equal íkwal to four wine wáin glasses glésaz.

One wine wáin glass glés is equal íkwal to four tablespoons téibalspunz of liquid líkwad, or one-quarter wán-kwórtar cup káp.

Two dessertspoonfuls equal íkwal one tablespoonful.

Six síks tablespoonfuls of liquid líkwad equal íkwal one gill gíl.

Two tablespoonfuls dry drái measure mézhar equal íkwal one gill gíl.

Two gills gílz equal íkwal one cup káp.

Two cups káps, or four gills gílz, equal íkwal one pint páint.

Four cups káps of flour fláuar weigh wéi one pound páund and four cups káps of flour fláuar equal íkwal one quart kwórt.

One even cup káp of flour fláuar is four ounces áunsaz.

Two cups káps (good measure mézhar) of granulated sugar shúgar weigh wéi one pound páund and measure mézhar one pint páint.

Two cups káps butter bátar equal íkwal one pound páund.

A pint páint of liquid líkwad equals íkwalz one pound páund.

A cup káp of milk mílk or water wótar is 8 ounces áunsaz.

Two tablespoonfuls liquid líkwad equal íkwal one ounce áuns.

One salt sólt spoonful spúnful is 1/4 teaspoonful tíspunfal.

Four tablespoonfuls equal íkwal one wine wáin glass glés.

Piece pís of butter bátar size sáiz of an egg ég equals íkwalz two ounces áunsaz, or two tablespoons téibalspunz.

A tablespoonful of butter bátar melted méltad means mínz the butter bátar should be first measured mézhard then melted méltad.

One even tablespoonful of unmelted butter bátar equals íkwalz one ounce áuns.

One tablespoonful sugar shúgar, good measure mézhar, equals íkwalz one ounce áuns.

Ordinary órdaneri silver sílvar tablespoon téibalspun was used for measuring mézharing, not a large lárj mixing míksing spoon spún.

COOKING kúking SCHEDULE skéjul TO USE WITH THE OVEN ávan THERMOMETER tharmámatar OF A GAS gés STOVE stóuv

To Cook kúkCook kúk for

Bread bréd, white wáit 280 deg. 40 minutes mínats Biscuit bískat, small 300 deg. 30 minutes mínats Biscuit bískat, large lárj 300 deg. 30 minutes mínats Beef bíf, roast róust rare rér 300 deg. 15 minutes mínats per pár pound páund Beef bíf, roast róust well done dán 320 deg. 15 minutes mínats per pár pound páund { Fruit frút 260 deg. 2 hours áuarz { Sponge spánj 300 deg. 30 minutes mínats Cake kéik { Loaf lóuf 300 deg. 40 minutes mínats { Layer léiar 300 deg. 15 minutes mínats { Cookies kúkiz 300 deg. 5 minutes mínats Chickens chíkanz 340 deg. 2 hours áuarz Custards 260 deg. to 300 deg. 20 minutes mínats Duck dák 340 deg. 3 hours áuarz Fish físh 260 deg. to 300 deg. 1 hour áuar Ginger jínjar Bread bréd 260 deg. to 300 deg. 20 minutes mínats Halibut hélabat 260 deg. to 300 deg. 45 minutes mínats Lamb lém 300 deg. 3 hours áuarz Mutton mátan, rare rér 260 deg. to 300 deg. 10 minutes mínats per pár pound páund Mutton mátan, well done dán 300 deg. 15 minutes mínats per pár pound páund Pie pái crust krást 300 deg. 30 minutes mínats Pork pórk 260 deg. to 300 deg. 2-1/2 hours áuarz Potatoes patéitouz 300 deg. 1 hour áuar { Bread bréd 260 deg. to 300 deg. 1 hour áuar { Plum plám 260 deg. to 300 deg. 1 hour áuar Puddings púdingz { Rice ráis 260 deg. to 300 deg. 30 minutes mínats { Tapioca 260 deg. to 300 deg. 30 minutes mínats Rolls róulz 260 deg. to 300 deg. 20 minutes mínats Turkeys tárkiz 280 deg. 3 hours áuarz Veal víl 280 deg. 2-1/2 hours áuarz

When a teacher tíchar of "Domestic daméstik Science sáians," the Professor's prafésar wife wáif was accustomed akástamd to using yúzing a pyrometer, or oven ávan thermometer tharmámatar, to determine datárman the proper prápar temperature témprachar for baking béiking. She explained ikspléind its advantages edvéntijiz over the old-fashioned óuld-féshand way of testing tésting the oven ávan to Mary méri and gave géiv her a copy kápi of the "Cooking kúking Schedule skéjul," to put in her recipe résapi book búk, which Mary méri found of great assistance asístans, and said she would certainly sártanli have a range réinj with an oven ávan thermometer tharmámatar should she have a home of her own, and persuaded parswéidad Aunt ént Sarah séra to have one placed pléist in the oven ávan door dór of her range réinj.

THE END.

INDEX índeks TO RECIPES résapiz

PAGE péij

Small Economies ikánamiz, "Left-Overs léft-óuvarz" or "Iverich Bleibst" 162 The Many Uses yúsaz of Stale stéil Bread bréd 164 "Brod brád Grummella" 165 "Croutons" and Crumbs krámz 165 "Zweibach" 166 German járman Egg ég Bread bréd 166 Creamed krímd Toast tóust 167

Bread bréd and Rolls róulz 167 "Bucks báks County káunti" Hearth-Baked hárth-béikt Rye rái Bread bréd 171 Frau fráu Schmidt's shmít Good White wáit Bread bréd (Sponge spánj Method méthad) 173 Excellent éksalant Graham gréiam Bread bréd 173 Graham gréiam Bread bréd (An Old Recipe résapi) 174 "Mary's méri" Recipe résapi for Wheat wít Bread bréd 174 Frau fráu Schmidt's shmít Easily-Made ízaliméid Graham gréiam Bread bréd 175 Whole hóul Wheat wít Bread bréd 176 Nut nát Bread bréd 176 "Frau fráu" Schmidt's shmít "Quick kwík Bread bréd" 177 An "Oatmeal óutmil Loaf lóuf" 178 "Aunt ént Sarah's séra" White wáit Bread bréd (Sponge spánj Method méthad) 179 Recipe résapi for Pulled púld Bread bréd 180 Aunt ént Sarah's séra "Hutzel hátzal Brod brád" 180 Aunt ént Sarah's séra White wáit Bread bréd and Rolls róulz 182 Aunt ént Sarah's séra Raised réizd Rolls róulz 183 Clover-Leaf klóuvar-líf Rolls róulz 183 "Polish pálish" Rye rái Bread bréd (As Baked béikt in Bucks báks County káunti) 183 Perfect parfékt Breakfast brékfast Rolls róulz 184 An Old Recipe résapi for Good Bread bréd 184 Steamed stímd Brown bráun Bread bréd 186 A Wholesome hóulsam Bread bréd (Made From Bran brén) 186 "Frau fráu" Schmidt's shmít "Hutzel hátzal Brod brád" 186 Aunt ént Sarah's séra "Quickly kwíkli Made Brown bráun Bread bréd" 187 "Stirred stárd" Oatmeal óutmil Bread bréd 187 Nut nát and Raisin réizin Bread bréd 188 "Saffron séfran" Raisin réizin Bread bréd 188 Raised réizd Rolls róulz 189 "Grandmother's gréndmadhar" Pine páin Raised réizd Biscuits bískats 190 "Stirred stárd" Bread bréd 191 Potato patéitou Biscuits bískats 192 Aunt ént Sarah's séra Potato patéitou Yeast yíst 192

Raised réizd Cakes kéiks 193 "Perfection parfékshan" Potato patéitou Cakes kéiks 193 Mary's méri Recipe résapi for Cinnamon sínaman Buns bánz 194 "Kleina Kaffe Kuchen" 194 "Grossmutter's" Potato patéitou Cakes kéiks 195 Aunt ént Sarah's séra "Bread bréd Dough dóu" Cake kéik 196 "Good, Cheap chíp" Dutch dách Cakes kéiks 196 Recipe résapi for "Light láit Cakes kéiks" (Given to Mary méri by a Farmer's fármar Wife wáif) 197 Butter bátar "Schimmel shímal" 197 "Bucks báks County káunti" Doughnuts dóunats 198 Extra ékstra Fine fáin "Quaker kwéikar Bonnet bánat" Biscuits bískats 198 Bucks báks County káunti Cinnamon sínaman "Kuchen" 199 Moravian maréivian Sugar shúgar Cakes kéiks 200 "Mary's méri" Potato patéitou Cakes kéiks 200 "German járman" Raisin réizin Cake kéik 201 "Kaffee Krantz krénts" (Coffee káfi Wreath ríth) 202 "Mondel Krantz krénts" 203 The Professor's prafésar Wife's wáif Recipe résapi for Dutch dách Cakes kéiks 204 Farmer's fármar Pound páund Cake kéik 204 German járman "Coffee káfi Bread bréd" 205 "Fast fést Nacht Kuchen" (Doughnuts dóunats) 206 "Kaffee Kuchen" (Coffee káfi Cake kéik) 207 "Streusel Kuchen" 207

Muffins máfanz, Biscuits bískats, Griddle Cakes kéiks and Waffles wáfalz 208 Sally séli Lunn lán (As Aunt ént Sarah séra Made It) 208 Aunt ént Sarah's séra Recipe résapi for "Johnny jáni Cake kéik" 209 "Mary's méri" Breakfast brékfast Muffins máfanz 209 Rice ráis Muffins máfanz 209 Indian índian Pone 210 "Pfannkuchen" (Pancakes pénkeiks) 210 "Extra ékstra Fine fáin" Baking béiking Powder páudar Biscuits bískats 210 "Flannel flénal" Cakes kéiks Made From Sour sáuar Milk mílk 211 "Flannel flénal" Cakes kéiks With Baking béiking Powder páudar 211 Frau fráu Schmidt's shmít Recipe résapi for Waffles wáfalz 211 "Crumb krám" Corn kórn Cakes kéiks 212 Grandmother's gréndmadhar Recipe résapi for Buttermilk bátarmilk Waffles wáfalz 212 "Bread bréd" Griddle Cakes kéiks 212 Never Fail féil "Flannel flénal" Cakes kéiks 213 Waffles wáfalz Made From Sweet swít Milk mílk and Baking béiking Powder páudar 213 "Bucks báks County káunti" Buckwheat bákwit Cakes kéiks 213 Delicious dilíshas Corn kórn Cakes kéiks 214 Rice ráis Waffles wáfalz (As Aunt ént Sarah séra Made Them) 214 "German járman" Egg-Pancakes ég-pénkeiks (Not Cheap chíp) 215 "Frau fráu Schmidt's shmít" Griddle Cake kéik Recipe résapi 215 Mary's méri Recipe résapi for Corn kórn Cakes kéiks 215 Aunt ént Sarah's séra Delicious dilíshas Cream krím Biscuits bískats 216 Mary's méri Muffins máfanz 216 "Corn kórn Muffins máfanz" (As Made by Frau fráu Schmidt shmít) 217 Strawberry stróberi Short shórt Cake kéik (As Frau fráu Schmidt shmít Made It) 217 Perfection parfékshan Waffles wáfalz 218 Recipe résapi for Making méiking "Baking béiking Powder páudar" 218

Fritters, Croquettes, Dumplings dámplingz and Crullers 219 "Kartoffle Balla béla" (Potato patéitou Balls bólz) 220 "Boova Shenkel" 220 Rice ráis Balls bólz With Cheese chíz 221 "Kartoffle Klose klóuz" 221 Rice ráis Croquets (and Lemon léman Sauce sós) 222 Corn kórn Oysters óistarz 222 Banana banéna Fritters 223 Parsnip Fritters 223 Aunt ént Sarah's séra "Schnita and Knopf nápf" 224 A Very Old Recipe résapi for "Knopf nápf" (or Dumplings dámplingz) 224 "Kartoffle Kuklein" (Potato patéitou Fritter frítar or Boofers) 224 Rosettes róuzéts, Wafers wéifarz and Rosenkuehen 225 "Bairische Dampfnudein" 226 "Heller hélar Bluther Kuklein" 226 "Apyl Kuklein" (Apple épal Fritters) 227 Dumplings dámplingz Made From "Bread bréd Sponge spánj" 227 "Leber líbar Klose klóuz" (Liver lívar Dumplings dámplingz) 228 Frau fráu Schmidt's shmít "Old Recipe résapi for Schnitz shníts and Knopf nápf" 229 "Brod brád Knodel nóudal," or Bread bréd Dumplings dámplingz 230 "German járman" Pot pát Pie pái 230 "Zwelchen Dampfnudeln" 231 Green grín Corn kórn Fritters 231 "Mouldasha" (Parsley pársli Pies páiz) 232 Inexpensive inikspénsiv Drop dráp Crullers 232 Batter bétar Baked béikt With Gravy gréivi 232 "German járman" Sour sáuar Cream krím Crullers 233 Grandmother's gréndmadhar Doughnuts dóunats 233 Fine fáin "Drop dráp Crullers" 234

Soups súps and Chowders 234 Vegetable véjtabal Soup súp 235 "Marklose" Balls bólz for Soup súp 236 Egg ég Balls bólz for Soup súp 236 "Suppee Schwangen" 236 Cream krím of Oyster óistar Bouillon buwílan 237 "German járman" Noodle núdal Soup súp 237 Cream krím of Celery sélari 238 Oyster óistar Stew stú 238 Clam klém Broth bróth 238 Turkey tárki Soup súp 239 Cream krím of Pea Soup súp 239 Tomato taméitou Soup súp 239 "Frau fráu" Schmidt's shmít Clam klém Soup súp 239 Clam klém Chowder cháudar 240 Brown bráun Potato patéitou Chowder cháudar 240 Bean bín Chowder cháudar 241 Bouillon buwílan 241 "Farmer's fármar" Rice ráis 241 Philadelphia filadélfia "Pepperpot" 242 "German járman" Vegetable véjtabal Soup súp 243 A Cheap chíp Rice ráis and Tomato taméitou Soup súp 243

Fish físh, Clams klémz and Oysters óistarz 243 Boned bóund Shad shéd 243 Croquettes of Cold kóuld Cooked kúkt Fish físh 244 Shad shéd Roe róu 244 Scalloped skálapt Oysters óistarz 245 Deviled Oysters óistarz 245 Planked Shad shéd 246 Broiled bróild Mackerel mékaral 246 Codfish Bails béilz 246 Fried fráid Oysters óistarz 247 Panned pénd Oysters óistarz 247 Oysters óistarz Steamed stímd in the Shell shél 248 A Recipe résapi Given Mary méri for "Oyster óistar Cocktail kákteil" 248 Oyster óistar Croquettes 249 Frau fráu Schmidt's shmít Way of Serving sárving "Oyster óistar Cocktails kákteilz" 249 Salmon séman Loaf lóuf 249 Creamed krímd Salmon séman 249 Oyster óistar Canapes 250

Meat mít 250 "Sauergebratens" (German járman Pot pát Roast róust) 251 "Hungarian hangérian Goulash gúlash" 252 Broiled bróild Steak stéik 252 Stewed stúd Shin shín of Beef bíf 253 Hamburg hémbarg Steak stéik 253 Meat mít Stew stú With Dumplings dámplingz 254 Extending iksténding the Meat mít Flavor fléivar 255 Preparing pripéring a Pot pát Roast róust 256 Stuffed stáft Breast brést of Veal víl 257 "Gedampftes Rinderbrust" 257 "Paprikash" 257 Beef bíf Stew stú 258 Savory séivari Beef bíf Roll róul 258 Veal víl Cutlets 259 Meat mít "Snitzel" 259 Sirloin Steaks stéiks 259 Meat mít Balls bólz 260 Veal víl Loaf lóuf 260 Sweet swít Breads brédz (Breaded brédid) 261 Fried fráid "Liver lívar and Bacon béikan" 261 Beef bíf Steak stéik Served sárvd With Peas píz 261 Creamed krímd "Dried dráid Beef bíf" 262 Creamed krímd Sweetbreads 262 Meat mít Croquettes 262 Stewed stúd Rabbit rébat 263 Roast róust Lamb lém 263 "Gefullte Rinderbrust" (Stuffed stáft Breast brést of Beef bíf) German járman Style stáil 263 Fried fráid Peppers péparz With Pork pórk Chops cháps 264 Boiled bóild Ham hém 264 Sliced sláist Ham hém 264 Roast róust Pork pórk 265 Pork pórk Chops cháps 265 "Home-Made hóumméid" Sausage sósaj 265 Aunt ént Sarah's séra Method méthad of Keeping kíping Sausage sósaj 266 Souse 266 Utilizing yútalaizing Cold kóuld Meat mít "Left-Overs léft-óuvarz" 267

Fowl fául 267 Roast róust Chicken chíkan or Turkey tárki 267 Bread bréd Filling fíling (As Aunt ént Sarah séra Prepared pripérd It) 268 Fried fráid Chicken chíkan With Cream krím Gravy gréivi 269 Stewed stúd or Steamed stímd Chicken chíkan 270

Vegetables véjtabalz 270 White wáit Potatoes patéitouz 270 Baked béikt Potatoes patéitouz 271 Various vérias Ways wéiz of Using yúzing Small Potatoes patéitouz 271 Scalloped skálapt Potatoes patéitouz 273 Candied kéndid Sweet swít Potatoes patéitouz 273 Sweet swít Potato patéitou Croquettes 274 Potato patéitou Chips chíps 274 Fried fráid Eggplant égplent 274 Baked béikt Stuffed stáft Peppers péparz 275 Chili chíli (As Prepared pripérd in New Mexico méksakou) 275 Baked béikt Cabbage kébaj 275 Crimson krímzan Creamed krímd Beets bíts 276 Buttered bátard Beets bíts 276 Pickled píkald "Mangelwurzel" 276 German járman Steamed stímd Cabbage kébaj 277 Bean bín "Snitzel" 277 Boiled bóild Spinach spínach 277 Fried fráid Onions ányanz and Potatoes patéitouz 278 Steamed stímd Asparagus aspéragas (Pine páin) 278 Pasture péschar Mushrooms máshrumz 278 Steamed stímd Mushrooms máshrumz (Delicious dilíshas) 279 Stewed stúd Tomatoes taméitouz 279 Sweet swít Corn kórn 280 Fried fráid Tomatoes taméitouz With "Cream krím Sauce sós" 280 Baked béikt "Stuffed stáft Tomatoes taméitouz" 280 "Canned kénd Tomatoes taméitouz," Fried fráid or (Tomato taméitou Fritters) 281 "Bucks báks County káunti" Baked béikt Beans bínz 281 Cooked kúkt Hominy hámini 282 Grated gréitid Parsnip Cakes kéiks 282 To make "Sauer sáuar Kraut kráut" 283 Dumplings dámplingz to Serve sárv With "Sauer sáuar Kraut kráut" 284 Parsley pársli Dried dráid to Preserve prazárv Its Green grín Color kálar 285

Time Required rikwáiard to Cook kúk Vegetables véjtabalz 285

Common káman Cream krím Sauce sós 286

Preparation preparéishan of Savory séivari Gravies gréiviz 287

The Good Flavor fléivar of "Browned bráund Flour fláuar" 287

Butter bátar, Cheese chíz and Suet 283 A Substitute sábstatut for Butter bátar (As Aunt ént Sarah séra Prepared pripérd It) 288 "Butter bátar"—As It Was Made at the Farm fárm, "By Aunt ént Sarah séra" 289 "Smier Kase kéiz," or Cottage kátaj Cheese chíz 290 Uses yúsaz of Sweet swít Drippings and Suet 291

Eggs égz 292 "Eierkuchen," or Omelette 292 Hard hárd Boiled bóild Eggs égz 292 Soft sáft Boiled bóild Eggs égz 293 An Egg ég and Tomato taméitou Omelette 293 Mushroom máshrum Omelette 294 A Clam klém Omelette 294 Deviled Eggs égz 294 Eggs égz in Cream krím Sauce sós 295 Aunt ént Sarah's séra Method méthad of Preserving prazárving Eggs égz in "Water wótar Glass glés" 295 To Test tést Fresh frésh Eggs égz 296

Salads séladz 297 Aunt ént Sarah's séra Salad sélad Dressing drésing 297 Dutch dách cucumber kyúkambar Salad sélad 298 Carrot kérat Salad sélad 298 "An Old Recipe résapi" for Chicken chíkan Salad sélad 298 German járman Potato patéitou Salad sélad 299 German járman Turnip tárnap Salad sélad 299 "German járman" Salad sélad Dressing drésing 299 Mary's méri Potato patéitou Salad sélad 300 Mary's méri Recipe résapi for Salad sélad Dressing drésing 300 "Fruit frút" Salad sélad Dressing drésing 300 Grape gréip Fruit frút Salad sélad 300 "A Good, Inexpensive inikspénsiv" Salad sélad Dressing drésing 301 Imitation imatéishan "Lobster lábstar Salad sélad" 301 "German járman" Horseradish hórsredish Sauce sós 301 Mayonnaise méianeiz Dressing drésing (In Which Olive álav Oil óil is Used) 302 Mustard mástard Dressing drésing to Serve sárv With Sliced sláist Tomatoes taméitouz 302 Chicken chíkan Salad sélad 302 Pepper pépar Hash hésh 303 German járman Bean bín Salad sélad 303 Meat mít Salads séladz 304

Beverages bévrijiz 305 Coffee káfi 305 Cocoa kóukou 305 Chocolate chóklat 306 Boiled bóild Water wótar 306 Tea 306 Iced áist Tea 307

Puddings púdingz 307 Rice ráis Pudding púding 308 Frau fráu Schmidt's shmít Apple épal Dumplings dámplingz 308 "Caramel kéramal Custard kástard" as Mary méri Prepared pripérd It 309 Aunt ént Sarah's séra Bread bréd Pudding púding 309 "Steamed stímd" Bread bréd Pudding púding 309 An Economical ekanámikal "Bread bréd and Apple épal Pudding púding" 310 Cup káp Custards 310 Frau fráu Schmidt's shmít Graham gréiam Pudding púding 310 "Sponge spánj" Bread bréd Pudding púding (Sauce sós) 311 Aunt ént Sarah's séra Cottage kátaj Pudding púding (Sauce sós) 311 Apple épal "Strudel" 312 "Lemon léman Meringue" Pudding púding 312 Suet Pudding púding (Sauce sós) 313 Steamed stímd Fruit frút Pudding púding (Sauce sós) 313 Cornmeal kórnmil Pudding púding 314 Huckleberry hákalberi Pudding púding 314 Tapioca Custard kástard 314 Delicious dilíshas Baked béikt Peach pích Pudding púding 315 Caramel kéramal Custard kástard 315 "Aunt ént Sarah's séra" Rhubarb rúbarb Pudding púding 315 "Vanilla vaníla Sauce sós" for Rhubarb rúbarb Pudding púding 316 Rice ráis Custard kástard 316 "Mary's méri" Cup káp Pudding púding (From Stale stéil Bread bréd) (Sauce sós) 316 "Buckwheat bákwit Minute mínat" Pudding púding 317 Peach pích Tapioca 317 Aunt ént Sarah's séra Plain pléin Boiled bóild Pudding púding 317 Pudding púding Sauce sós 317 Apple épal Tapioca 318 Steamed stímd Walnut wólnat Pudding púding 318 "Cornmeal kórnmil Sponge spánj" Pudding púding 318 Mary's méri Corn kórn Starch stárch Pudding púding 319 Apple épal Johnny jáni Cake kéik (Served sárvd as a Pudding púding) 319 A Good and Cheap chíp Tapioca Pudding púding 319 "Gotterspeise" 320 Spanish spénish Cream krím 320 Graham gréiam Pudding púding 320 "Pennsylvania pensalvéinya" Plum plám Pudding púding (For Thanksgiving thenksgíving Day) (Sauce sós) 320 "Slice sláis" Bread bréd Pudding púding 321

Cereals sírialz 321 Oatmeal óutmil Porridge póraj 321 Cooked kúkt Rice ráis 322 Cornmeal kórnmil Mush másh 323

Macaroni mekaróuni 324 Baked béikt Macaroni mekaróuni and Cheese chíz 324

Cakes kéiks 325 Cake kéik Making méiking 325 Frau fráu Schmidt's shmít Lemon léman Cake kéik 327 Fine fáin "Krum krám Kuchen" 328 Aunt ént Sarah's séra "Quick kwík Dutch dách Cakes kéiks" 328 A Reliable riláiabal Layer léiar Cake kéik 328 Boiled bóild Icing áising 329 A Delicious dilíshas "Spice spáis Layer léiar Cake kéik" (Icing áising) 329 An Inexpensive inikspénsiv Cocoa kóukou Cake kéik 330 Aunt ént Sarah's séra Walnut wólnat Gingerbread jínjarbred 330 Aunt ént Sarah's séra "German járman Crumb krám Cakes kéiks" Baked béikt in Crusts krásts 331 "Sour sáuar Cream krím" Molasses malésaz Cake kéik 331 Economy ikánami Cake kéik 332 Ginger jínjar Cake kéik 332 A Very Economical ekanámikal German járman Clove Cake kéik (Icing áising) 333 Cake kéik Icing áising for Various vérias Cakes kéiks 333 Mary's méri Recipe résapi for "Hot hát Milk mílk Sponge spánj" Cake kéik 334 Cheap chíp "Molasses malésaz Gingerbread jínjarbred" 334 Aunt ént Sarah's séra Extra ékstra Fine fáin Large lárj Sponge spánj Cake kéik 335 Angel éinjal Cake kéik (Aunt ént Sarah's séra Recipe résapi) 335 Aunt ént Sarah's séra Good and Cheap chíp "Country kántri Fruit frút Cake kéik" 336 A "Sponge spánj Custard kástard" Cake kéik 336 Custard kástard 336 Grandmother's gréndmadhar Excellent éksalant "Old" Recipe résapi for Marble márbal Cake kéik 337 Mary's méri Molasses malésaz Cakes kéiks 337 Chocolate chóklat Icing áising for Molasses malésaz Cake kéik 338 Hickory híkari Nut nát Cake kéik 338 "Light láit Brown bráun" Sugar shúgar Cake kéik 338 "Angel éinjal Food fúd" Layer léiar Cake kéik 339 Mary's méri Chocolate chóklat Cake kéik 339 Cocoa kóukou Filling fíling 339 A Cheap chíp Orange óranj Cake kéik 340 Frau fráu Schmidt's shmít Molasses malésaz Cake kéik 340 Apple épal Sauce sós Cake kéik 340 Icing áising 341 "Schwarz shwórts" Cake kéik (and Chocolate chóklat Filling fíling) 341 Apple épal Cream krím Cake kéik 342 Apple épal Cream krím Pilling píling for Cake kéik 342 A "Half héf Pound páund" Cake kéik 342 A Delicious dilíshas Icing áising (Not Cheap chíp) 342 Cocoanut Layer léiar Cake kéik 343 The Filling fíling 343 Gold góuld Layer léiar Cake kéik 343 Sunshine sánshain Sponge spánj Cake kéik 343 An Inexpensive inikspénsiv Dark dárk "Chocolate chóklat Layer léiar Cake kéik" 344 Angel éinjal Cake kéik 344 Mary's méri Chocolate chóklat Loaf lóuf (Made With Sour sáuar Milk mílk) 345 Inexpensive inikspénsiv Sunshine sánshain Cake kéik 345 Mary's méri Recipe résapi for Orange óranj Cake kéik and Filling fíling for Cake kéik 345 Roll róul Jelly jéli Cake kéik 346 Aunt ént Sarah's séra Cinnamon sínaman Cake kéik 346 Gelb jélb Kuchen (Yellow yélou Cake kéik) 347 Devil's déval Food fúd Cake kéik 347 A Cheap chíp Cocoanut Layer léiar Cake kéik 348 Lady léidi Baltimore bóltamor Cake kéik and Icing áising 348 An Inexpensive inikspénsiv "White wáit Fruit frút Cake kéik" 348 A Good and Cheap chíp "White wáit Cake kéik" 349 Chocolate chóklat Icing áising (Very Good) 349 Tip-Top típtáp Cake kéik 349 Orange óranj Cake kéik and Filling fíling 350 Cheap chíp Sponge spánj Cake kéik 350 Caramel kéramal Cake kéik and Icing áising 350 A White wáit Cake kéik 351 "Dutch dách" Currant Cake kéik (No Yeast yíst Used) 351 An "Old Recipe résapi" for Coffee káfi Cake kéik 352 A "Cheap chíp" Brown bráun Sugar shúgar Cake kéik 352 Fran frén Schmidt's shmít "German járman Christmas krísmas Cake kéik" 352 Aunt ént Sarah's séra "Shellbark Layer léiar Cake kéik" 352 Imperial impírial Cake kéik (Baked béikt for Mary's méri Wedding wéding) 353 A Light láit Fruit frút Cake kéik (for Christmas krísmas) 353 English ínglish Cake kéik (Similar símalar to a White wáit Fruit frút Cake kéik) 353 Grandmother's gréndmadhar Fruit frút Cake kéik (Baked béikt for Mary's méri Wedding wéding) 354 An Old Recipe résapi for Pound páund Cake kéik 354 "Bucks báks County káunti" Molasses malésaz Cakes kéiks (Baked béikt in Pastry péistri) 354 "Brod brád Torte tórt" 355 A Delicious dilíshas Chocolate chóklat Cake kéik 355 Chocolate chóklat Icing áising 355 A White wáit Cocoanut Cake kéik 355 A Potato patéitou Cake kéik (No Yeast yíst Required rikwáiard) 356 A Citron sítran Cake kéik 356 Aunt ént Amanda's aménda Spice spáis "Kuchen" 356 A Good, Cheap chíp Chocolate chóklat Cake kéik 357 An Tee Cream krím Cake kéik 357 Small Sponge spánj Cakes kéiks 357

Small Cakes kéiks and Cookies kúkiz 357 "Aunt ént Sarah's séra" Little Lemon léman Cakes kéiks 357 Oatmeal óutmil Crisps 358 Aunt ént Sarah's séra Ginger jínjar Snaps snéps 359 German járman "Lebkuchen" (Icing áising) 359 Grandmother's gréndmadhar Molasses malésaz Cakes kéiks 360 Angel éinjal Cakes kéiks (Baked béikt in Gem jém Pans pénz) 360 "Almond ámand Brod brád" 360 "Grossmutter's" Honey háni Cakes kéiks 361 Lemon léman Wafers wéifarz or Drop dráp Cakes kéiks 362 Frau fráu Schmidt's shmít Sugar shúgar Cookies kúkiz 362 Almond ámand Macaroons 362 "Honig hánig Kuchen" (Honey háni Cakes kéiks) 363 Frau fráu Schmidt's shmít Molasses malésaz Snaps snéps 363 Hickory híkari Nut nát Cakes kéiks 363 "Lebkuchen" 364 Fruit frút Jumbles 364 Brown bráun Pfeffernussen 364 Small Oatmeal óutmil Cakes kéiks 365 Frau fráu Schmidt's shmít Recipe résapi for "German járman" Almond ámand Slices sláisaz 365 "July julái Ann's én" Ginger jínjar Snaps snéps 366 Cocoanut Cookies kúkiz 366 Chocolate chóklat Cookies kúkiz 366 Small "Belsnickel" Christmas krísmas Cakes kéiks 367 "Pennsylvania pensalvéinya Dutch dách" Kisses kísaz 367 Little Crumb krám Cakes kéiks 367 Delicious dilíshas Vanilla vaníla Wafers wéifarz (As Mary méri Made Them) 368 Macaroons (As Aunt ént Sarah séra Made Them) 368 "Springerles" (German járman Christmas krísmas Cakes kéiks) 368 Oatmeal óutmil Cookies kúkiz 369 Peanut pínat Biscuits bískats 369 Plain pléin Cookies kúkiz 370 Walnut wólnat Rocks ráks 370 Cinnamon sínaman Wafers wéifarz (As Aunt ént Sarah séra Made Them) 370 Zimmet Waffles wáfalz (As Made by Frau fráu Schmidt shmít) 371 "Braune brón Lebkuchen" 371 Peanut pínat Cookies kúkiz 371

Pies páiz 372 Flaky fléiki Pie pái Crust krást 372 Aunt ént Sarah's séra Lemon léman Pie pái 373 The Professor's prafésar Wife's wáif Superior supíriar Pastry péistri 373 Mary's méri Lemon léman Meringue (Made With Milk mílk) 374 Apple épal Tart tárt 375 Raisin réizin or "Rosina rouzína" Pie pái 375 Snitz Pie pái 376 Mary's méri Recipe résapi for "Plain pléin Pumpkin pámpkin" Pies páiz 376 Chocolate chóklat Pie pái 376 "Pebble pébal Dash désh," or Shoo shú Fly flái Pie pái (As Aunt ént Sarah séra Made It) 377 Vanilla vaníla Crumb krám "Crusts krásts" (the Crumbs krámz for Crusts krásts) 377 "Kasha kásha Kuchen" or Cherry chéri Cake kéik 378 "Rivel Kuchen" 378 Aunt ént Sarah's séra Lemon léman Meringue 378 A Country kántri Batter bétar Pie pái 379 Pumpkin pámpkin Pie pái (Aunt ént Sarah's séra Recipe résapi) 379 White wáit Potato patéitou Custard kástard (Aunt ént Sarah's séra Recipe résapi) 380 "Rhubarb rúbarb Custard kástard" Pie pái 380 "Lemon léman Apple épal" Pie pái 380 Green grín Currant Pie pái 380 A Country kántri "Molasses malésaz" Pie pái 381 A Mock mák Cherry chéri Pie pái 381 Aunt ént Sarah's séra Custard kástard Pie pái 381 Plain pléin Rhubarb rúbarb Pie pái 382 Mary's méri Cream krím Pie pái 382 Apple épal Custard kástard Pie pái 383 Lemon léman Pie pái With Crumbs krámz 383 Aunt ént Sarah's séra Butter bátar Scotch skách Pie pái 383 Green grín Tomato taméitou Mince míns Meat mít 383 Orange óranj Meringue (a Pie pái) 384 Grandmother's gréndmadhar Recipe résapi for "Mince míns Meat mít" 384 "Twentieth twéntiath Century sénchari" Mince míns Meat mít 385 A "Dutch dách" Recipe résapi for Pumpkin pámpkin Pie pái 385 Mary's méri Cocoanut Custard kástard Pie pái 386 Grape gréip Pie pái 386 Sour sáuar Cherry chéri Pie pái 386 Aunt ént Sarah's séra "Strawberry stróberi" Pie pái 387 "Florendine" Pie pái 387 Aunt ént Sarah's séra "Cheese chíz Cake kéik," or Pie pái 387 "Frau fráu" Schmidt's shmít Lemon léman Pie pái 388

Pickles píkalz 388 Spiced spáist Cucumbers kyúkamarz 388 Mixed míkst Sauce sós to Serve sárv With Meats míts 389 Pepper pépar Relish rélish 389 Pickled píkald Red réd Cabbage kébaj 389 Mustard mástard Pickles píkalz 390 Aunt ént Sarah's séra Cucumber kyúkambar Pickles píkalz 390 "Rot rát Pfeffers" Filled fíld With Cabbage kébaj 391 An Old Recipe résapi for Spiced spáist Pickles píkalz 391 Aunt ént Sarah's séra Recipe résapi for "Chili chíli Sauce sós" 392 Tomato taméitou Catsup kéchap 392 Pickled píkald Beets bíts 393

Marmalades mármaleidz, Preserves prazárvz and Canned kénd Fruits frúts 393 "Frau fráu" Schmidt's shmít Recipe résapi for Apple épal Butter bátar 394 Cranberry krénberi Sauce sós 394 Preserved prazárvd "Yellow yélou Ground gráund Cherries chériz" 395 "Wunderselda" Marmalade mármaleid 395 Aunt ént Sarah's séra Spiced spáist Pears pérz 395 Peach pích Marmalade mármaleid 396 Aunt ént Sarah's séra Ginger jínjar Pears pérz 396 Pear pér and Pieapple Marmalade mármaleid 397 Grape gréip Butter bátar 397 Canned kénd Sour sáuar Cherries chériz 397 Candied kéndid Orange óranj Peel píl 397 Aunt ént Sarah's séra "Cherry chéri Marmalade mármaleid" 398 Aunt ént Sarah's séra "Quince kwíns Honey háni" 398 Pickled píkald Peaches píchaz 398 Currant Jelly jéli 398 Pineapple páinepal Honey háni 399 Preserved prazárvd Pineapple páinepal 399 Grape gréip Conserve kansárv 399 Mary's méri Recipe résapi for Rhubarb rúbarb Jam jém 400 Apple épal Sauce sós 400 Rhubarb rúbarb Marmalade mármaleid as "Frau fráu Schmidt shmít" Made It 400 Grape gréip Fruit frút Marmalade mármaleid 401 Orange óranj Marmalade mármaleid 401 Cherry chéri "Relish rélish" 401 Canned kénd Peaches píchaz 402 Pear pér Conserve kansárv 402 Lemon léman Honey háni 402 Canned kénd String stríng Beans bínz 403 Preserved prazárvd "German járman Prunes prúnz" or Plums plámz 403 "Bucks báks County káunti" Apple épal Butter bátar 404 Canned kénd Tomatoes taméitouz 404 Euchered Peaches píchaz 405 Aunt ént Sarah's séra Method méthad of Canning kéning Corn kórn 405 Dried dráid Sweet swít Corn kórn 406 Preserved prazárvd Cherries chériz 407

Frozen fróuzan Desserts dizárts 407 Aunt ént Sarah's séra Frozen fróuzan "Fruit frút Custard kástard" 407 Sherbet shárbat 407 Ice áis Cream krím (A Simple símpal Recipe résapi Given Mary méri) 408 Frau fráu Schmidt's shmít Ice áis Cream krím 408 Maple méipal Parfait parféi 408 Ice áis Cream krím Made by Beating bíting With Paddle pédal 409 Aunt ént Sarah's séra Recipe résapi for Frozen fróuzan Custard kástard 410 Pineapple páinepal Cream krím 410 Mary's méri Recipe résapi for Peach pích Cream krím 411 Lemon léman Sherbet shárbat 411 Frau fráu Schmidt's shmít Frozen fróuzan Custard kástard 411 Caramel kéramal Ice áis Cream krím 412 Cherry chéri Sherbet shárbat 412 Grape gréip Sherbet shárbat 413

Wines wáinz and Syrups sáraps 413 Unfermented Grape gréip Juice jús 413 Vinegar vínagar Made From Strawberries stróberiz 414 Boiled bóild Cider sáidar for Mince míns Pies páiz 414 Lemon léman Syrup sárap 414 Egg ég Nogg 414 Rose róuz Wine wáin 415 Dandelion déndalaian Wine wáin 415 Dandelion déndalaian Wine wáin (Made With Yeast yíst) 416 Grape gréip Fruit frút Punch pánch 416 A Substitute sábstatut for Maple méipal Syrup sárap 416

Salted sóltad Almonds álmandz or Peanuts pínats 416 Peanut pínat Butter bátar 417 A Club kláb Sandwich séndwich 417

Candies kéndiz 417 Walnut wólnat Molasses malésaz Taffy téfi 417 Cocoanut Creams krímz 418 Fudge fáj (As Made by Mary méri) 418 A Delicious dilíshas Chocolate chóklat Cream krím Candy kéndi 418 Mary's méri Recipe résapi for Molasses malésaz Taffy téfi 419

Recipe résapi for Making méiking Hard hárd Soap sóup Without Boiling bóiling 419

To Imitate ímateit Chestnut chésnat Wood wúd 420

Measures mézharz and Weights wéits 422

Cooking kúking Schedule skéjul 423

THE END

Previous Part     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
Home - Random Browse
E-books or p-books? ...Why not e-books like p-books?